Elektronický platební rozkaz

Elektronický platební rozkaz funguje jako zkrácené řízení. Na základě jeho vydání uloží žalovanému, aby do 15 dnů od jeho doručení zaplatil žalobci uplatněnou pohledávku a náklady řízení, nebo aby v téže lhůtě podal odpor u soudu, který jej vydal. Elektronický platební rozkaz, proti kterému nebyl podán odpor, má účinky pravomocného rozsudku a na jeho základě lze provést exekuci. Podá-li i jen jeden ze žalovaných včas odpor, nebo nelze-li vydaný platební rozkaz doručit do vlastních rukou, ruší se tím elektronický platební rozkaz v plném rozsahu a soud nařídí v dané věci jednání.

Elektronický platební rozkaz lze podat na podnikající fyzickou i právnickou osobu, které bylo přiděleno v ČR identifikační číslo (IČ) a dále i na jakoukoliv fyzickou osobu mající občanství ČR, nebo mající na území ČR trvalý, či dlouhodobý pobyt. Pohledávka vhodná k vymáhaní el. platebním rozkazem:

A) nesmí být starší než 3 roky (u pohledávek řídících se dle starého Občanského zákoníku) resp. 4 roky (u pohledávek řídících se Obchodním zákoníkem) - toto platí jen a pouze u pohledávek u kterých počala promlčecí lhůta běžet max. do 31.12.2013, u pohledávek kde promlčecí lhůta začala běžet po 31.12.2013, je promlčecí lhůta pouze 3 roky (viz. NOZ)

B) musí být nižší než 1.000.000 Kč (včetně příslušenství).

Výhody elektronického platebního rozkazu:

·    zkrácené řízení tzn. rychlost vydání (obecná lhůta pro vydání 30 dní, některé soudy vydávají EPR i do 5 dnů)

·    nižší soudní poplatek jen 4% z žalované částky (standardně je to 5%)

·    transparentnost, stav řízení lze sledovat i online na www.justice.cz (InfoSoud) 

Naše společnost Vám nabízí, veškeré obstarání úkonů spojených s podáním el. platebního rozkazu (vč. zaslání předžalobní upomínky) a samozřejmě nabízí i následné podání návrhu na exekuci a samotné provedení exekuce.

Máte li zájem o podání návrhu na vydání el. platebního rozkazu na Vašeho dlužníka stačí, pokud nám zašlete (emailem, faxem, nebo poštou) kopie dokladů osvědčujících Vaši pohledávku a my Vám zdarma provedeme právní rozbor případu. Pokud budou doklady právně validní pro podání el. platebního rozkazu, obratem Vám zašleme bezplatný report s lustrací dlužníka a návrhem řešení, kalkulaci nákladů řízení a exekuce a předpřipravenou smlouvu o postoupení pohledávky k vymáhání. Rozhodnete-li se našich služeb využít tj. uzavřete-li s námi smlouvu o inkasní cesi, další úkony nutné k podání návrhu na vydání el. platebního rozkazu, již vykoná naše společnost za Vás.