Elektronický platební rozkaz

!! ELEKTRONICKÝ PLATEBNÍ ROZKAZ BEZ ZÁLOH, BEZ PROVIZE !!

Elektronický platební rozkaz (EPR) funguje jako zkrácené řízení. Na základě jeho vydání soud uloží žalovanému, aby do 15 dnů od jeho doručení zaplatil žalobci uplatněnou pohledávku a náklady řízení, nebo aby v téže lhůtě podal odpor. EPR proti kterému nebyl podán odpor, má účinky pravomocného rozsudku a na jeho základě lze provést exekuci. Podá-li i jen jeden ze žalovaných včas odpor, nebo nelze-li vydaný platební rozkaz doručit do vlastních rukou, ruší se tím elektronický platební rozkaz v plném rozsahu a soud nařídí v dané věci jednání.

Elektronický platební rozkaz lze podat na podnikající fyzickou i právnickou osobu, které bylo přiděleno v ČR identifikační číslo (IČ). Taktéž i na jakoukoliv fyzickou osobu mající občanství ČR, nebo mající na území ČR trvalý, či dlouhodobý pobyt.

Pohledávka vhodná k vymáhaní el. platebním rozkazem:

  • nesmí být starší než 3 roky (u pohledávek řídících se dle starého Občanského zákoníku) resp. 4 roky (u pohledávek řídících se Obchodním zákoníkem) - toto platí jen a pouze u pohledávek u kterých počala promlčecí lhůta běžet max. do 31.12.2013, u pohledávek kde promlčecí lhůta začala běžet po 31.12.2013, je promlčecí lhůta pouze 3 roky (viz. NOZ)
  • musí být nižší než 1.000.000 Kč (včetně příslušenství).

Výhody elektronického platebního rozkazu:

·    zkrácené řízení tzn. rychlost vydání (obecná lhůta pro vydání 30 dní, některé soudy vydávají EPR i do 5 dnů)

·    nižší soudní poplatek jen 4% z žalované částky (standardně je to 5%)

·    transparentnost, stav řízení lze sledovat i online na www.justice.cz (InfoSoud) 

Naše společnost Vám nabízí, veškeré obstarání úkonů spojených s podáním návrhu na vydání EPR (vč. zaslání předžalobní upomínky). Samozřejmě nabízíme i následné podání návrhu na exekuci a samotné provedení exekuce.

Máte- li zájem o podání návrhu na vydání el. platebního rozkazu na Vašeho dlužníka stačí, pokud nám zašlete (emailem, faxem, nebo poštou) kopie dokladů osvědčujících Vaši pohledávku. My Vám zdarma provedeme obratem právní rozbor případu. Zašleme Vám bezplatný report s lustrací dlužníka a návrhem řešení, kalkulaci nákladů řízení a exekuce a předpřipravenou smlouvu o postoupení pohledávky k vymáhání. Rozhodnete-li se našich služeb využít, další úkony nutné k podání návrhu na vydání EPR, již vykoná naše společnost za Vás.