Ceník

Při využití služby podání návrhu na vydání platebního rozkazu, se neplatí ŽÁDNÁ PROVIZE z vymožených částek ani ŽÁDNÁ ZÁLOHA na právní služby. Veškerá komunikace probíhá emailem a průběh celého řízení lze sledovat online.

Při uzavření smlouvy o inkasní cesi (smlouvy o postoupení pohledávky k vymáhání), klient hradí pouze: soudní poplatek, který naše společnost následně hradí místně příslušnému soudu (viz. zákon 549/1991 Sb. o soudních poplatcích), ke kterému je návrh na vydání platebního rozkazu podáván.

Soudní poplatek je:

    - u návrhu na vydání platebního rozkazu elektronickou cestou, ve výši 4% z žalované jistiny dluhu (tj. z dlužné částky bez úroků a smluvních pokut), minimálně však 400 Kč

    - u návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu, či standardního (listinného) návrhu na vydání platebního rozkazu, ve výši 5% z žalované jistiny dluhu (tj. z dlužné částky bez úroků a smluvních pokut), minimálně však 1.000 Kč

Neuhradí-li Váš dlužník dluh ani po obdržení pravomocného a vykonatelného rozhodnutí soudu, automaticky Vám samozřejmě nabídneme i možnost následného podání návrhu na nařízení exekuce a jmenování exekutora resp. provedení exekuce.

  • při úspěšném vymožení dluhu, obdrží náš klient celou jistinu dluhu, úrok z prodlení, popř. dohodnuté penále a vrátí se mu i soudní poplatek v plné výši - klientovi tedy žádné náklady nevznikají!
  • nezaplatí-li dlužník, ani po získání pravomocného a vykonatelného rozsudku, nebo vstoupí-li dlužník v průběhu soudního, či exekučního řízení do konkurzu, insolvence, či likvidace, je klientovi přeúčtována, pouze advokátní odměna dle advokátního tarifu (její výše je vždy sdělena před podpisem smlouvy).
  • při neunesení důkazního břemena a rozhodnutí soudu ve prospěch protistrany, je klient povinen zaplatit navíc náklady řízení protistrany dle rozsudku.

Výše advokátní odměny se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.