Platební rozkaz

!!! PODÁNÍ PLATEBNÍHO ROZKAZU BEZ ZÁLOH, BEZ PROVIZE !!!

Platební rozkaz je rozhodnutí soudu, které může věřiteli usnadnit a urychlit vymožení jeho pohledávky. Soud na návrh žalobce, může vydat tento rozkaz, pokud je v žalobě požadováno zaplacení peněžité částky; soud vychází při vydání platebního rozkazu z tvrzení žalobce. Podstatné je, že soud nemusí žalovaného vyslechnout a proto před samotným vydáním platebního rozkazu neprobíhá s účastníky řízení žádné jednání v soudní síni.

Na základě vydaného platebního rozkazu soud žalovanému uloží, aby do 15 dnů od jeho doručení zaplatil žalobci uplatněnou pohledávku a náklady řízení, nebo aby v téže lhůtě podal odpor u soudu, který jej vydal. Platební rozkaz, proti kterému nebyl podán odpor, má účinky pravomocného rozsudku a na jeho základě lze provést exekuci na majetek dlužníka.

Hlavní výhodou platebního rozkazu je zkrácené řízení tzn. rychlost vydání (obecná lhůta pro vydání 30 dní, některé soudy vydávají EPR i do 5 dnů).

Existuje několik druhů platebních rozkazů:

Naše společnost Vám nabízí, veškeré obstarání úkonů spojených s podáním jakéhokoli z výše uvedených platebných rozkazů (vč. zaslání předžalobní upomínky) a samozřejmě nabízí i následné podání návrhu na exekuci a samotné provedení exekuce.